Barnperspektiv

Madickengården har genom sitt barnperspektiv skapat en trygg och stimulerande omgivning för barn och unga.

Madickengården har genom sitt barnperspektiv skapat en trygg och stimulerande omgivning för barn och unga.

 

Madickengårdens barnperspektiv

Madickengården tar emot barn med eller utan vårdnadshavare och arbetar med ett tydligt barnperspektiv. I det fall barnet kommer med sin vårdnadshavare placeras de tillsammans i ett av våra skyddsboenden. Om barnet kommer ensam placeras barnet i ett av våra utbildade och erfarna familjehem. Samtliga av våra enheter är barnanpassade och ska stimulera till lek, lust, kreativitet och lärande. Med barn menas alla som inte fyllt arton år oberoende om barnet kommer själv eller tillsammans med en vårdnadshavare.

Madickengården står barn och ungas behov alltid i centrum och målet är att barnet ska känna sig delaktig, sedd och trygg. Därför får alla barn och unga en egen separat introduktion, en egen genomförandeplan och en egen kontaktperson. Samtliga insatser förklaras och konkretiseras i relation till barnets ålder och mognad så att barnet ska kunna förstå sitt sammanhang. Under vistelsen har barnet enskilda samtal men erbjuds även samtal i grupp. Utöver ett aktivt arbete för att barn och unga så snart som möjligt efter placering kommer in på skola/förskola så erbjuds åldersanpassade anpassade aktiviteter regelbundet.

Madickengårdens fysiska miljö är anpassad för barn och unga med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Personal på boendet har kunskap och stor erfarenhet av barns behov och utveckling samt barn och unga som upplevt trauma. Personal har också utbildning i bland annat Trappan, BBIC och Samtalsmattan. Madickengården har utöver det som nämns ett eget aktivitetshus med anpassad miljö för barn i alla åldrar. Aktivitetshuset erbjuder öppen förskola och fritidsverksamhet för barn och unga. För ungdomar och unga vuxna erbjuds läxhjälp, hälsofrämjande aktiviteter och samhällsorientering.