Förstärkt utsluss

Genom den förstärkta utslussen erbjuds individen ett självständigt hushåll med tillgång till stödsamtal och handledning dygnet runt samt stöd och personalkontakt som anpassas efter behov.

Genom den förstärkta utslussen erbjuds individen ett självständigt hushåll med tillgång till stödsamtal och handledning dygnet runt samt stöd och personalkontakt som anpassas efter behov.

Stödboende med förstärkt utsluss

För att komma ett steg närmare ett självvalt liv erbjuder Madickengården individanpassade förstärkta utslusslägenheter för individer som klarar av dagliga rutiner självständigt och som har börjat etablera sig i samhället genom arbete, studier eller motsvarande.

Madickengårdens personal upprättar en individuell utslussplanering med bland annat rutiner kring kontakt med personal samt vilket stöd som fortsatt behövs. Utslussplaneringen uppdateras kontinuerligt i samband med att individen blir allt mer självständig. Målet med Madickengårdens utsluss är att individen stegvis ska gå vidare till ett eget boende utan insatser från socialtjänst. För att möjliggöra detta erbjuder Madickengården en unik möjlighet att hyra en lägenhet efter avslutad insats.

När en individ lämnar en hedersrelaterad kontext där inskränkt handlingsutrymme, hot och våld har varit inslag i vardagen krävs det tid för att kunna bygga ett självständigt liv. Det krävs motivation och kapacitet för att kunna långsiktigt omhänderta sitt eget skydd. Självständigheten behöver byggas steg för steg och med kontinuerlig stöttning av kompentent och erfaren personal. Madickengårdens erfarenhet är att om individen inte får adekvat stöd så är risken att återvända till den hedersrelaterade kontexten stor. Det är mot denna bakgrund som Madickengården har utvecklat insatsen förstärkt utsluss.

I den förstärkta utslussen erbjuds individen ett mellansteg i ett självständigt boende där stöd och personalkontakt anpassas efter behov. Individerna som har denna typ av insatsform har trots ett självständigt hushåll även tillgång till stödsamtal och handledning dygnet runt.

 

Aktiviteter och social samvaro

Individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck har ofta svårt att hitta sociala sammanhang när de har brutit sig loss från våldet och förtrycket. Risken att individer känner ensamhet är mycket stor. Därför erbjuder Madickengården fortsatta aktiviteter och social samvaro för individer som bor i förstärkt utsluss. Vidare stöttar personal individen för att komma ut i andra sociala sammanhang och skapa ett eget kontaktnät utanför familj och släkt.

Säkerhet

Då hotet mot hedersvåldsutsatta sällan minskar med tiden behöver målgruppen lära sig ett säkerhetstänk som varar livet ut. Personalen arbetar regelbundet med att uppdatera säkerhetsplaneringen samt stöttar individen i de delar där behov finns. Exempel på frågor som kan dyka upp under utslussfasen kan vara; Vad ska jag säga till min arbetsplats om mitt skydd? Vad ska jag tänka på när jag får nya vänner? Hur ansöker jag om lägenhet trots skyddade personuppgifter?

Eget boende

Hur länge en individ bor på förstärkt utsluss varierar men det slutliga målet är detsamma: ett eget boende och egen försörjning. Vi på Madickengården har flera goda exempel på att det är fullt möjligt så länge tid, vilja och kunskap finns. Ett viktigt steg för att individen ska kunna gå vidare i livet är kopplat till ett eget boende. Då det är svårt att få tag i hyreslägenheter så erbjuder Madickengården de individer på förstärkt utsluss som är tillräckligt självständiga erbjudande om ett hyreskontrakt i Madickengårdens regi. Detta ger individen en unik möjlighet att skapa sig en egen plattform och så småningom hitta en permanent boendelösning för sin framtid.

Läs mer om eget boende via Madickengården här