Skyddat boende för pojkar och unga män

 
mg-skyddshus-01-300px.png

Skyddat boende för pojkar och unga män som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

Madickengårdens skyddade boende och konsultativa familjehem tar emot pojkar och unga män som utsätts för och/eller utsätter andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck.

Madickengårdens erfarenheter visar att pojkar och unga män som lever i ett sammanhang där hedersrelaterade normer och värderingar är starka växer upp i miljöer där våld i dess olika former är en del av deras vardag. Madickengården ser allvarligt på att pojkar och unga män utsätter närstående för hedersrelaterat våld och förtryck samt att de socialiseras in i en hedersvåldskultur i tidig ålder.

Det kan handla om pojkar och unga män som riskerar tvångsäktenskap, har blivit ihop med en person som av familjen anses som ”fel” partner eller tvingas att kontrollera systrar/andra kvinnliga släktingar. Det kan även vara pojkar och unga män som riskerar att skickas iväg på uppfostringsresor.

 

Manlighet och hederskontext

Pojkar och unga män i en hederskontext kan omfattas av dubbla roller som både offer och förövare. Denna dubbelhet innefattar en plikt och förväntan att omhänderta familjens/släktens heder. Det kan innebära att de förväntas bruka våld mot nära anhöriga mot den egna viljan.

De har ofta en begränsad förståelse för sin egen utsatthet och har svårt att identifiera förlusten av sina egna fri- och rättigheter, vilket blir följden när de tvingas eller pressas till att omhänderta familjens/släktens heder. Pojkar och unga män tenderar även att överskatta sin egen kapacitet att kunna stå emot hedersnormerna. En konsekvens av detta blir att de inte söker skydd och stöd i tid. Att bryta mot hedersnormerna kan innebära att pojkar och unga män förlorar sin familj. Det kan även innebära att de förlorar obestridda privilegier som de har tilldelats just för att de är män i en hederskontext.

Skyddat boende med särskilda insatser för pojkar och unga män

Sammantaget leder detta ofta till att pojkar och unga män på skyddade boenden behöver särskilda insatser för att de ska kunna förstå sin egen hotbild och lära sig att omhänderta sitt eget skydd. Pojkar behöver även förstå sin roll som våldsutövare och få stöd i att inte använda våld som strategi i olika sammanhang. Vidare behövs adekvata stödinsatser som tar hänsyn till pojkars och unga mäns psykiska hälsa samt deras roll i en hederskontext. Målgruppen behöver även insatser för att klara av sin egen vardag, vilket kan innebära allt ifrån stöd i hushållsarbete, till budgetplanering, skolgång och sysselsättning.

På Madickengården finns det samlade kunskaper och erfarenhet av att skydda pojkar och unga män som utsätts eller riskerar att utsättas och/eller utsätter andra för hedersrelaterat våld och förtryck. Pojkar under 18 år placeras i ett av Madickengårdens familjehem som har kompetens att arbeta med pojkar och deras särskilda utsatthet. Unga män placeras på Madickengårdens skyddade boende i enheter där personal vid behov finns tillgänglig dygnet runt.

För placeringsförfrågan, kontakta vår nationella jourtelefon på 0774-406 600, öppet vardagar 9-17, eller maila oss på [email protected]