Skyddsbedömning

För att upprätta en kvalificerad risk- och skyddsbedömning rörande en person med eller utan intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck så krävs kompetens och erfarenhet av målgruppen. Utöver Madickengårdens mångåriga kunskap och erfarenhet om hedersrelaterat våld och förtryck samt intellektuell funktionsnedsättning så är Madickengårdens personal certifierad i PATRIARK och SARA samt utbildade i FREDA.

Vidare har Madickengården tagit fram ett eget risk- och skyddsbedömningsinstrument som är anpassat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Madickengården utför och uppdaterar regelbundet risk- och skyddsbedömningar för samtliga individer som är placerade hos oss. Vidare erbjuder vi socialtjänst i hela landet hjälp med risk- och skyddsbedömningar i ärenden där hedersrelaterat våld och förtryck misstänks.

 
För att erbjuda bästa möjliga skydd och hjälp måste hotbilden bedömas genom en professionell och individanpassad skyddsbedömning.

För att erbjuda bästa möjliga skydd och hjälp måste hotbilden bedömas genom en professionell och individanpassad skyddsbedömning.

Hotbild

När en individ som lever i en hedersrelaterad kontext bryter mot familjens normer och förväntningar uppstår en kränkning av familjens heder. Familjen vanhedras. Individens hotbild ser olika ut beroende på typen av normöverträdelse samt andra särskilda faktorer specifika för det aktuella ärendet.

Att bryta med sin familj och släkt samt berätta för myndigheter om sin situation betraktas oftast mycket allvarligt inom den hedersrelaterade kontexten och är en tydlig indikator på förhöjt risk för upptrappning av våld. När en familj vanhedras måste en konsekvens ske för att återupprätta hedern. Konsekvensen kan bland annat vara kontroll av individens handlingsutrymme, hot, utestängning, isolering, fysiskt våld, barn- och tvångsäktenskap, vilseledande äktenskap och äktenskapsresor, könsstympning, uppfostringsresor eller i värsta fall mord. Hotbilden mot en individ i en hederskontext som brutit med sin familj och släkt blir oftast mycket stor.

 
Madickengården erbjuder socialtjänst i hela Sverige hjälp med risk- och skyddsbedömningar i ärenden där hedersrelaterat våld och förtryck misstänks

Madickengården erbjuder socialtjänst i hela Sverige hjälp med risk- och skyddsbedömningar i ärenden där hedersrelaterat våld och förtryck misstänks

Att bedöma risken

För att kunna erbjuda bästa möjliga skydd och hjälp behöver individens hotbild bedömas genom en kvalificerad risk- och skyddsbedömning. Bedömningen måste göras av yrkesverksamma med stor kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck samt med tillgång till och kunskap om riskbedömningsintrument. Vidare måste den yrkesverksamma förstå målgruppens olika sårbarhetsfaktorer, exempelvis psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning.

Exempelvis vet vi att individer med intellektuell funktionsnedsättning ofta har svårigheter med slutledningsförmåga och konsekvensanalys. Detta kan resultera till en stark tilltro till sin omgivning och risken att individen vilseleds tillbaka till sin familj med löfte om att allt kommer att ändras och bli bättre är därför stor. Det sistnämnda är även stor när individen är ung och/eller traumatiserad.

Madickengården upprättar och uppdaterar regelbundet risk- och skyddsbedömningar för samtliga som är placerade hos oss. Vi genomför också risk- och skyddsbedömningar för personer som inte är placerade på Madickengården. Det kan exempelvis handla om att göra en bedömning inför en placering för att veta var i landet individen kan placeras och vilket stöd individen kommer att behöva för att omhänderta sitt eget skydd och inte röja sig själv eller återvända till sina förövare.

Madickengårdens risk- och skyddsbedömningar görs främst utifrån PATRIARK och SARA och/eller Madickengårdens egna bedömningsinstrument som är särskilt anpassat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi kan även göra risk- och skyddsbedömningar enligt FREDA. Personal på Madickengården som utför risk- och skyddsbedömningar är utbildade och certifierad i samtliga metoder.

Behöver du hjälp med en risk- och skyddsbedömning? Kontakta oss på vår nationella jourtelefon: 0774 - 406 600. Jourtelefonen är öppen vardagar 9 – 17.