Arbetsmetod

Madickengårdens arbetsmetod är utformad i tre steg: Landa, Starta och Flyga.

Madickengårdens arbetsmetod är utformad i tre steg: Landa, Starta och Flyga.

 

Madickengårdens arbetsmetod

På Madickengården arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterad kunskap i arbetet med individer som är och/eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Personalen arbetar i team med varje enskild placerad individ utifrån Madickengårdens arbetsmetod ”Landa, Starta, Flyga” som syftar till att individen ska bli självständig och leva ett liv fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Madickengårdens arbete utgår ifrån metoden ”Landa, Starta, Flyga” som har fem övergripande målsättningar där individen ska:

  • Få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i samhället

  • Ta ägandeskap för sin egen kropp

  • Bli en självständig individ

  • Bygga förutsättningar för ekonomisk och social trygghet

  • Klara av ett eget boende

Arbetsmetoden Landa, starta, flyga innebär att man som placerad på Madickengården först ska få möjlighet att komma till ro, och landa i sin nya tillvaro. Den placerade omges av en trygg och lugn miljö där arbetet med att återhämta sig i både kropp och själ är i fokus. Syftet med metoden är att ge den placerade individuellt anpassat stöd och en känsla av att komma till en trygg plats för att kunna bygga grunden för ett självvalt liv.

Att landa

Arbetsmetodens första fas landa träder i kraft direkt när den placerade välkomnas till Madickengården. Denna fas innefattar att den placerade får sina primära behov tillfredsställda och säkerhetsrutiner förklaras och arbetas in. För att skapa en trygg miljö behöver varje individ på Madickengården veta vad som händer i omgivningen, vilka regler som finns och vilka säkerhetsrutiner som ska följas.

Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen på Madickengården. En risk- och skyddsbedömning utförs på boendet. En genomförandeplan upprättas i samråd med socialtjänsten där den placerade tillsammans med personal sätter upp mål, delmål, identifierar primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling. I genomförandeplanen ska alla berörda veta vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret. Genomförandeplanen uppdateras och följs upp regelbundet under placeringstiden.

Att starta

Därefter startar arbetsmetodens andra fas och den placerade erbjuds, efter önskemål och förmåga, att starta igång med olika aktiviteter, sysselsättning och stöd- och motivationssamtal. Arbetsmetodens fokus under Startafasen ligger på social samvaro, en meningsfull sysselsättning, samtal med psykolog, fysisk träning och en början till att planera framtiden. Startafasen innefattar även att individen börjar ta små steg för att hitta tillbaka till ett självvalt liv fritt från hedernormer, begräsningar våld och förtryck.

Säkerhetsåtgärder samt risk- och skyddsbedömningen som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras. Placerade på Madickengården får även möjlighet att vara en del av vår unika hälsoprofil som fokuserar på att individen ska stärkas både fysiskt och mentalt. Målet är att individen ska ta tillbaka äganderätten till sin kropp, uttrycka sina känslor och behov.

Att flyga

När den placerade på Madickengården har en stabil grund att stå på, kan omhänderta sitt skydd och har funnit trygghet i sig själv inträder arbetsmetodens tredje fas där individen tillsammans med personal börja bygga och förbereda för ett liv efter Madickengården. Det kan exempelvis innebära att individen tar ett aktivare ansvar för sin ekonomi och sitt boende.

Under utslussningen från Madickengården erbjuds en fortlöpande kontakt utefter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. Detta för att individen i sin egen takt ska få testa sina vingar för att så småningom kunna flyga. Målet är att alla individer ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck!