Insatser barn

På Madickengården får barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck en trygg plats, egen kontaktperson, genomförandeplan och säkerhetsplanering.

På Madickengården får barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck en trygg plats, egen kontaktperson, genomförandeplan och säkerhetsplanering.

 

Madickengårdens insatser för barn

Madickengården tar emot barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck i våra skyddade boenden och familjehem. Varje barn som placeras på Madickengården får tillgång till en lugn, trygg och stimulerande miljö att läka och utvecklas i. För att möjliggöra detta så erbjuder vi en rad olika insatser som är särskilt riktade mot barn och unga.

Barn och unga som har levt i en hederskontext har själva utsatts för våld och/eller upplevt våld mot andra familjemedlemmar. Att som barn bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller uppleva våld mot andra familjemedlemmar får stora konsekvenser för barns fysiska och psykiska hälsa. Anknytningsproblematik, PTSD, panikångest, koncentrationssvårigheter, oro, underutvecklad kognitiv och känslomässig utveckling och icke åldersadekvata beteendemönster är några exempel på de reaktioner som är vanligt förekommande bland hedersvåldsutsatta barn och unga. Barn som placeras på skyddat boende eller familjehem på grund av hedersrelaterat våld och förtryck behöver bemötas av trygga vuxna med kunskap och erfarenhet om barn och trauma.

Madickengården erbjuder en trygg plats att landa och växa i oberoende om barnen kommer med en förälder eller om de placeras ensamma. Varje barn får en egen kontaktperson och genomförandeplan samt anpassade aktiviteter. Vi erbjuder även Trappansamtal och kontakt med psykolog.

Vidare kan Madickengården även erbjuda insatser när ett barn inte är placerat hos oss.

Egen planering

Varje barn som placeras på Madickengården får en egen genomförandeplan, säkerhetsplanering och kontaktperson. Syftet med detta är att barnets behov och rättigheter ska tillvaratas samt att barnet ska vara delaktig utifrån ålder och mognad.  Barnets kontaktperson upprättar och uppdaterar kontinuerligt både genomförandeplan och säkerhetsplanering tillsammans med barnet.

Skola och förskola

Barnets rätt till skola eller förskola tillvaratas på Madickengården.  Så fort ett barn placeras hos oss startar vi antagningsprocessen tillsammans med aktuell kommun.  När ett barn har antagit till en skola eller förskola görs en särskild säkerhetsplanering för att säkerställa att barnet fortsätter vara skyddat.

I de fall då barnet inte kan påbörja skola eller förskola direkt erbjuder Madickengården öppen förskola i egen regi. Den öppna förskolan har ett tydligt barnperspektiv och personal har kunskap och erfarenhet om barns utveckling kopplat till trauma. Madickengårdens öppna förskola är även öppen för mammor och barn som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck men som inte är placerade hos oss. Barn i skolålder får stöd i att planera och genomföra skoluppgifter både under tiden de väntar på skolplacering men även efter att de börjat på sin nya skola. Ungdomar erbjuds läxhjälp via TRIS.

Samtalsstöd

Då barn och unga som upplevt hedersrelaterat våld och förtryck bär på traumatiska händelser finns ofta behovet av samtalsstöd. Utöver den dagliga kontakten med personal så erbjuder Madickengården Trappansamtal och psykologsamtal. Bedömning om samtalsstöd görs tillsammans med socialtjänsten och kan även erbjudas barn som inte är placerade på Madickengården.

Underlag till BBIC

Madickengården erbjuder underlag till socialtjänsten i barnavårdsutredningar i enlighet med BBIC. Personal som gör BBIC-underlagen har utöver relevant utbildning långtgående kompetens om hedersrelaterat förtryck och våld och hur det manifesteras på barns tillvaro. BBIC-underlagen erbjuds även i utredningar som rör barn som inte är placerade på Madickengården, det kan exempelvis vara inför en placering.