Säkerhet

Madickengården har stort fokus på säkerhet och på att individen förstår och omhändertar sin egen säkerhet.

Madickengården har stort fokus på säkerhet och på att individen förstår och omhändertar sin egen säkerhet.

 

Säkerhet på Madickengården

Individer som placeras på grund av hedersrelaterat våld och förtryck har ofta en mycket stor hotbild där hotet kommer från en hel släkt och dess nätverk. Madickengården prioriterar en mycket hög säkerhet för våra placerade och för vår personal. Madickengårdens yttre skalskydd har tagits fram tillsammans med polisens personskyddsavdelning och består av genomtänkta planlösningar vid direkta hot, säkra transporter och tydliga rutiner vid situationer av förhöjt risk. Madickengården har en unik IT-lösning samt välbeprövade och tydliga rutiner för säkerhet och skydd som omhändertas av verksamhetens säkerhetsteam.

De placerade ska vara införstådda i vilka säkerhetsrutiner som finns och hur de ska agera för att på bästa sätt skydda sig själva. Kontinuerliga samtal om säkerhet och hur den placerade uppfattar sin situation hålls tillsammans med personal på boendet. Vår uppfattning är att det är avgörande att de som placeras inser vikten av att skydda sig själva genom att till exempel förstå och identifiera potentiella risker i det egna beteendet. Madickengården har ett eget säkerhetsteam och en unik IT-lösning. Mer detaljerad information om Madickengårdens säkerhetslösningar ges vid placeringsförfrågan.

Madickengårdens rutiner för säkerhet och skydd förmedlas till den placerade genom bland annat pictogram och bilder. Detta är särskilt viktigt för målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Tre aspekter av skydd

Madickengården arbetar med olika aspekter av skydd som sammanfattas nedan:

  • Fysisk skydd; Det fysiska skyddet handlar om det fysiska boendet, det geografiska läget, och andra konkreta fysiska skyddsåtgärder. Det fysiska skyddet innefattar också skalskydd och IT-lösningar.

  • Personligt skydd; Personligt skydd omfattar informations- och kunskapshöjande insatser för den placerade i syfte att öka medvetenheten om sitt skydd. Madickengården arbetar med Säkerhetshäftet. Säkerhetshäftet är ett särskilt pedagogiskt informations- och utbildningsprogram framtaget av Madickengården som alla placerade får ta del av. I detta ingår information om såväl samhälleligt skydd som konkreta verktyg så att individen kan omhänderta sitt personliga skydd i olika vardagliga situationer.

  • Psykologiskt skydd; Det psykologiska skyddet är en utmaning att upprätthålla för majoriteten av de som placeras på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är även den delen av skyddet som kräver tid och kontinuerliga samtal med kurator och psykolog. Det psykologiska skyddet innefattar bland annat insatser som stärker individens kapacitet att kunna agera rationellt i pressade situationer.

Om du arbetar inom socialtjänsten och vill veta mer om våra säkerhetslösningar och rutiner kontakta vår nationella jourtelefon på nummer 0774 - 406 600. Av säkerhetsskäl kan vi inte redogöra i detalj för våra säkerhetslösningar.

Säkerhet kontra livskvalitet

Säkerhet och livskvalitet måste gå hand i hand för att individen ska orka omhänderta sitt skydd och för att individen ska våga landa i sin nya tillvaro och trivas. En högre livskvalitet innebär en lägre risk för understimulering och risktagande. Därför arbetar Madickengården med ambitionen om att varje placerad individ ska komma ut i meningsfull sysselsättning som är anpassad till individens förmåga, kapacitet och önskemål.

Risk- och skyddsbedömning

Madickengården har lång erfarenhet och stor kunskap om risk- och skyddsbedömningar.  Madickengården arbetar i första hand med PATRIARK – ett instrument för att bedöma risker för hedersrelaterat våld. Madickengården har också en egen modell för bedömning av risk som i första hand används när den placerade har en intellektuell funktionsnedsättning. Personal som gör dessa bedömningar är socionomer eller har likvärdig utbildning och är certifierande i PATRARK.

Läs mer om Madickengårdens arbete med risk- och skyddsbedömningar här.