Personuppgiftspolicy

Allmän dataskyddspolicy för Familjehem

Tjejers Rättigheter i Samhället (”TRIS”) behandlar alltid dina personuppgifter med den respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet med familjehem. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1.1 Vem är personuppgiftsansvarig?

Tjejers Rättigheter i Samhället, org. nr 817606-9055, är personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är TRIS som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i TRIS verksamhet.

1.2 Vart vänder du dig om du har frågor?

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Talin Davidian på [email protected] eller 0774 - 40 66 00.

1.3 Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du tar emot någon för placering i ert familjehem. Vilka källor som vi samlar in personuppgifter från i övrigt framgår nedan under ”Varifrån samlar vi in dina personuppgifter”.

Personuppgifter vi behandlar:

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel.

 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.

 • Uppgifter om familjens ekonomiska förhållanden.

 • Uppgifter om hälsa i de fall det är nödvändigt.

 • Övrig information som du själv, den placerade eller dess ombud förser oss med.

1.4 Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Förutom att vi samlar in uppgifter direkt från dig så samlar vi in uppgifter om dig från: 

 • Kommuner och andra myndigheter såsom socialtjänsten. 

 • Ombud, exempelvis den placerades advokat eller annat biträde. 

 • Samarbetspartners. 

 • Offentliga register. 

1.5 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål: Att kunna utse ett lämpligt familjehem och för att administrera placeringen i familjehemmet i enlighet med Socialtjänstens uppdrag, innebärande exempelvis: 

 • att uppgifter om dig behandlas i våra ärendehanteringssystem;  

 • att uppgifter om dig behandlas för att bedöma hemmets lämplighet som familjehem; 

 • att uppgifter om dig behandlas för att säkerställa att barnet får det stöd som krävs; 

 • att uppgifter om dig behandlas för att hålla kontakten med dig i syfte att ge kontinuerligt stöd, utbildning och handledning; och 

 • att uppgifter om dig behandlas för att betala ut arvoden och omkostnadsersättning. 

Laglig grund: Allmänt intresse 
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Ändamål: Att fullgöra TRIS rättsliga förpliktelser. 

Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att TRIS ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen. 

Ändamål: För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Intresseavvägning: TRIS berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

1.6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

TRIS behandlar dina personuppgifter under tiden du omhändertar en person genom TRIS försorg samt under den tid därefter som är nödvändig för att TRIS ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar TRIS. Vidare sparar TRIS dina personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

1.7 Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Som utgångspunkt försöker TRIS dela uppgifter om dig i så liten utsträckning som möjligt. TRIS kan dock komma att dela dina personuppgifter med tredje parter om det är nödvändigt för familjehemsplaceringen och om det är lämpligt.

 • Personuppgifter kan exempelvis komma att delas med följande parter:

 • Kommuner och andra myndighetersåsom socialtjänsten.

 • Eventuellt ombud, exempelvis den placeradesadvokat eller annat biträde.

1.8 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

TRIS skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.9 Vilka länder överför vi dina personuppgifter till?

Vi behandlar dina uppgifter endast inom EU/EES.

1.10 Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter?

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering: Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat och maskinläsbart format. Du kan även ha rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten: Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten* som är den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

*Dataskyddsmyndigheten hette Datainspektionen fram till 2018.