Familjehem

Konsultativa familjehem på Madickengården

Konsultativa familjehem på Madickengården

Individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck förlorar oftast alla familjekontakter i samband med uppbrottet och saknaden efter en familj är många gånger stor. I Madickengårdens familjehem finns möjligheten att skapa nya, trygga och sunda relationer.

Madickengårdens konsultativa, förstärkta familjehem erbjuder individer, barn som vuxna, par, HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck en trygg plats att starta sitt nya liv på. Madickengårdens familjehem är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter genom bland annat BRA-fam. Vi lägger vidare stor vikt på att matchningen mellan den placerade och familjehemmet ska bli så bra som möjligt. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt för samtliga familjehem inom vår verksamhet. För att erbjuda kontinuitet så ansvarar en och samma familjehemskonsulent för hela placeringen och alla kontakter.

Madickengårdens familjehem är tillståndspliktiga och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsultverksamheter (HSLF-FS 2018:2).

 
Madickengårdens förstärkta familjehem genomgår en noggrann rekryterings- och utbildningsprocess.

Madickengårdens förstärkta familjehem genomgår en noggrann rekryterings- och utbildningsprocess.

Placera i familjehem

Madickengårdens förstärkta familjehem genomgår en noggrann rekryterings- och utbildningsprocess samt har tillgång till stöd och handledning dygnet runt. Familjehemmen ger placerade möjlighet till trygghet, återhämtning och utveckling.

Jourhem för kortare placeringar, akuta placeringar eller när individens behov och hotbild behöver utredas.

Jourhem för kortare placeringar, akuta placeringar eller när individens behov och hotbild behöver utredas.

Madickengårdens förstärkta familjehem har tillgång till stöd och handledning dygnet runt.

Madickengårdens förstärkta familjehem har tillgång till stöd och handledning dygnet runt.

Placera i Jourhem

Vid kortare och vid mer akuta placeringar kan Madickengården erbjuda plats hos jourhemsfamiljer.
Våra familjehemskonsulenter har tät kontakt med jourhemsfamiljerna och placerade under placeringstiden.

Bli familjehem

Madickengården söker efter familjer av olika konstellationer och med olika bakgrund som kan tänka sig att vara familje- och/eller jourhem till barn och vuxna som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

 

I arbetet med hedersvåldsutsatta som brutit upp från sina familjer blev Madickengården tidigt varse om den ensamhet och sorg som målgruppen ofta upplever i samband med uppbrottet från familj och släkt. Det i kombination med behovet att komma i kontakt med trygga och sunda förebilder som kan ge en annan bild av vad en familj kan vara resulterade i att Madickengårdens familjehemsverksamhet startade upp år 2015.

Madickengården individanpassar stödet till varje familjehemsplacering utefter den placerades behov. Vid särskilda behov såsom självskadebeteende, intellektuell funktionsnedsättning eller komplex hotbild så har Madickengården möjlighet att tillsätta extra resurser i familjehemmet. Varje familjehemsplacering har en egen familjehemskonsulent som följer placeringen från början till slut. Familjehemskonsulenten ansvarar för all kontakt med både socialtjänst och familjehemmet.

Individanpassat stöd i en familjär och trygg miljö

När en individ placeras i något av våra familjehem utgår vi från samma arbetsmodell ”Landa, Starta, Flyga” som i övriga verksamheter. Initialt innebär det att den placerade får tid att landa i sin nya tillvaro för att lära känna familjen och bekanta sig med området för att sedan starta processen att bygga sitt nya liv. Familjehemmet och Madickengårdens familjehemskonsulent utreder den placerades behov, mående och hotbild för att sedan kunna upprätta en genomförandeplan och säkerhetsplanering.

Läs mer om vår arbetsmetod här.

Familjehemmet står för den dagliga omsorgen och stödet till den placerade individen, vilket innebär allt ifrån att omhänderta de basala behoven och skyddet, till att agera brygga ut till aktiviteter, social samvaro och sysselsättning. Arbetet görs i samråd med Madickengårdens familjehemskonsulent. Utöver kontakt med familjehemmet erbjuds den placerade individen alltid en kontaktperson som Madickengården matchar utifrån individens behov av stöd.

Madickengårdens familjehem

För att bli ett av Madickengårdens familjehem behöver varje sökande genomgå en omfattande utredning. Vi ställer höga krav på att familjen har stabil ekonomi, ett ordnat och tryggt hem samt att familjen är väl integrerad i det svenska samhället. En stor del av utredningen fokuserar också på att familjen själva inte praktisera eller ställer sig bakom hedersnormer.  Familjehem som har godkänts genomgår en obligatorisk familjehemsutbildning som bland annat innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, intellektuell funktionsnedsättning, aktuella lagar, socialstyrelsens föreskrifter, psykisk ohälsa samt hjärt- och lungräddning. Vidare får samtliga familjehem en tydlig säkerhetsgenomgång som sedan kompletteras när en individ placeras hos familjen

Jourhem vid kortare placeringar

Ibland behövs en kortare och mer akut placering för att kunna utreda en individs behov och hotbild. Madickengården har därför också möjlighet att placera individer i ett av våra jourhem. Madickengårdens jourhem genomgår samma rekrytering och utbildningsprocess som våra familjehem och uppfyller därför samma krav.

Vill du placera i ett av Madickengårdens familje- eller jourhem?

Kontakta då vår telefonjour på 0774 - 406 600 eller [email protected]